Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. То е свързано с правото на децата да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на взимане на решения относно техния живот и развитие.

Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата.

Прилагането на Процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво.

За членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури до 18-годишна възраст, избрани в съответствие с изискуемата процедура. Детският консултативен орган на ДАЗД представлява гласа на младите хора от всяка област в Съвета на децата.

Членовете на Съвета следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност
 • Креативност
 • Толерантност
 • Ангажираност към обща кауза
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
 • Ориентираност към резултати
 • Организаторски умения
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания – детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Кандидатите за членове на Съвета изпращат документи за кандидатстване до 24 май на съответната календарна година. Кандидатури могат да бъдат изпращани на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ №43 или имейл адрес: culture@kuklen.org

 

Приложения:

Процедура за кандидатстване

Кандидатстване и мотивационно писмо