Уважаеми граждани на Община Куклен,

Във връзка с гроздоберната кампания 2020 г., Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020 г.

Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ, гр. Пловдив.

Срокът за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл.8 на Регламент 436/2009Г. е най-късно до 15 януари 2021 г.

Нарушителя съответно гроздопроизводителя, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 лв. до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 лв. до 10000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, ако не подлежи на по – тежко наказание.