Уважаеми съграждани,

Във връзка с предотвратяване проникването на заболяванията Инфлуенца /грип/ по птиците и Африкана чума по свинете на територията на община Куклен, уведомяваме всички собственици на домашни птици и свине да следват дадените указания:

 

Инфлуенца /грип/ по птиците

1. Собтвениците да не допускат излизане на птиците извън дворовете (по улиците или в местни водоеми);
2. Птиците да се отглеждат на закрито;
3. Да не допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици;
4. Да не допуска достъп на дивите птици до храната на домашните птици;
5. Да съхраняват в закрити помещения фуражните суровини и готовия фураж, с който се изхранват птиците;
6. Да се създадат условия за разделно отглеждане в дворовете на домашни птици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид;
7. Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията (местата), в които се отглеждат домашни и други птици;
8. При съмнение на заболяването и/или смъртност – незабавно информиране на съответния официален ветеринарен лекар и Кмета или Кметския наместник на населеното място;
9. Да не се пипат умрели птици с голи ръце;
10. Да се избягва прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти;

Забранява се изхвърлянето на трупове на птици и отпадъчни продукти от клане на птици в контейнерите за битови отпадъци. Труповете на мъртви птици (и животни) да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се загробват – да не се допуска изхранване на домашни птици с вътрешности на птици

 

Африканска чума по свинете

1. Собствениците на свине да спазват на мерките за биосигурност в обектите;
2. Да отглеждат свинете на закрито;
3. Да не допускат свободно движение на домашни свине извън дворовете, предназначени за отглеждането им;
4. Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или местни продукти от свинско месо и с прясна трева и фуражи;
5. Да съхраняват в затворени съдове, в закрити помещения фуражите;
6. Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине;
7. Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на помещенията, в които се отглеждат свинете;
8. Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да се внасят в стопанствата със свине;
9. При съмнение на заболяването и/или смъртност – собствениците на свине, незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар и Кмета или Кметския наместник на населеното място;
10. В стопанствата със свине да не се допускат хора, които са:
– били в контакт със заразени домашни свине или са били в контакт с диви свине;
– били са на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
– участвали са в ловни излети, дърводобив и др.;

Забранява се изхвърлянето на трупове на свине и отпадъчни продукти от клане на свине в контейнерите за битови отпадъци. Труповете на мъртви свине (и животни) да се предават на екарисаж, а отпадните продукти от клането да се заробват – да не се допуска изхранване на домашни животни с вътрешности на свине.

Напомняме на всички собственици и ползватели на животновъдни обекти, в които се отглеждат селскостопански животни в т. ч. и свине за лични нужди, че е необходимо да регистрират животновъден обект – тип лично стопанство, съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.