Звено местни приходи при община Куклен уведомява, че на основание чл. 15, ал. 6 от ЗМДТ всички лица, упражняващи строителен надзор, или технически ръководители са длъжни в едноседмичен срок от съставянето им да предоставят на звено местни приходи екземпляр от Констативните актове по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за строежите от пета категория на територията на община Куклен. При неизпълнение на това задължение, вменено по силата на закона, горепосочените лица подлежат на административна санкция по ЗМДТ.