Във връзка с изпълнението на ПМС №332/22.12.2017г. се създаде Звено за услуги в домашна среда, което осигурява предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда, за лица с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване.

Поради изчерпване на чакащите потребители от списъците, Ви съобщаваме, че Община Куклен обявява прием на заявления за потребители на социални услуги и лични, социални асистенти и домашни помощници

Интегрираните услугите, предоставяни в домашна среда са следните:

 1. Личен асистент:
 2. Социален асистент:
 3. Домашен помощник

Подаването на документи за включване в услугите по ПМС№332/22.12.2017г. се извършва в стая № 305, на 3 етаж, в сградата на Общинска администрация Куклен, по местоживеене на кандидата (настоящ адрес).

За ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ могат да кандидатстват лица с трайни увреждания (в т.ч. и деца) и възрастни хора, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Необходими документи за кандидатстване на кандидат – потребителите са:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който може да получите в сградата на общината или да свалите от ТУК.
 • Документ за самоличност (копие); за дете – удостоверение за раждане (копие)
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
 • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински документ, доказващ нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в домашна среда
 • Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие)

Кандидатите за потребители на услугата подават документи (или чрез свой представител), от 29 януари 2018г. до 23 февруари 2018г. включително, в сградата на общината.

Необходимите документи за кандидатстване за личен, социален асистент или домашен помощник са:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ – по образец, който може да получите в сградата на общината или да свалите от ТУК.
 • Документ за самоличност (копие)
 • Автобиография/мотивационно писмо
 • Свидетелство за съдимост
 • Медицинско удостоверение
 • Служебна бележка от Бюро по труда, ако лицето има регистрация
 • Документ за завършено образование
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти

Кандидатите за ЛИЧНИ И СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ, КАКТО И ЗА ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ подават документи от 29 януари 2018г. до 9 февруари 2018г. включително, в сградата на общината

Допълнителна информация можете да получите от Валя Раднева, стая № 305, тел.03115/2120, е-mail: programikuklen@gmail.com