Публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгл. чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите) за обект „Общински парк“