„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – Пловдив, уведомява гражданите на община Куклен, че във връзка с настъпване на летния сезон и започването на селскостопанските кампании, с цел да се  избегне режим на водоподаване, е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл.4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда  за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

В случай, че се наложи режимно  водоподаване ще бъде  изготвен график, за който ще бъдете своевременно уведомени.