Уважаеми дами и господа Нотариуси,

Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане,  в сила от 01 януари 2019 г., съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ следва да бъде уведомявана община Куклен в 7-дневен срок от извършване на сделката за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като бъде предоставяна информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ и основата, върху която е определен.

Информацията по чл. 51, ал. 2 от ЗМДТ може да бъде изпращана по електронен път или на хартиен носител на адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43, община Куклен, област Пловдив, или на електронен адрес: mdt@kuklen.org