Съобщение

на вниманието

на заинтересуваните лица и общественост

На основание: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.)

В община Куклен е  постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5414/20.09.2017г. от “ДАНВАЛГРУП “ ЕООД за отглеждане на сладководни риби – неинтензивно в съществуващо съоръжение – Изравнител ДКК до КЦМ

Местонахождение: имот № 011211, местност “Капсида”, землище гр. Куклен община Куклен

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в сградата на Община  Куклен

адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43