Във връзка с реализиране на проект за изграждане на локалната система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на Агрия АД, съгласно „Наредба за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС № 48 / 01.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 02.08.2019 г. на 14.10.2020 г. от 10.30 часа до 11.00 часа, ще бъдат извършени тестове, включващи излъчване от сиренните системи на акустични сигнали и гласови съобщения за технически проверка.
Призовавамe всички работещи и живущи в зоната около Агрия АД да запазят спокойствие.