Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 / 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г.,  изм. и доп. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г. на 03.04.2023 г. от 11.00 часа, ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения.

Призоваваме всички работещи и живущи в зоната около КЦМ АД да запазят спокойствие.