Във връзка с ежегодно тестване на локалната  система за оповестяване /ЛСО/ на производствената и складовата база на КЦМ АД, която е интегрирана към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 / 01.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 02.08.2019 г. на 01.10.2019 г. от 11.00 часа,   ще бъде извършена тренировка чрез задействане на акустични сигнали и гласови съобщения.

Призовавамe всички работещи и живущи в зоната около КЦМ АД да запазят спокойствие.