Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:

I. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГР. КУКЛЕН:

  1. Поземлен имот с идентификатор 40467.29.72 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, площ  –  3030  кв.м.,  м. „Вриш”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид нива –  12 120 лв.
  2. Поземлен имот с идентификатор 40467.2.173 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, площ  –  1014  кв.м.,  м. „Михов Орех”, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за складова база –  35 490 лв.  без ДДС.

II. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУЕН:

  1. УПИ  III ресторант, механа, кв.5 по Кадастралния и регулационния план на с. Руен, площ  –  2000 кв.м., ведно с построена в него масивна сграда, бивша ракиджийница, със застроена площ от 37 кв.м. –   65 000 лв. без ДДС.

III. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО  НА  С. ГЪЛЪБОВО:

  1. ПИ  № 1213, площ – 525 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Пущалото” –   13 125 лв.

IV.ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО  НА  С. ЦАР КАЛОЯН:

  1. ПИ  № 66, площ – 333 кв.м.,  начин на трайно ползване: нива, по план за възстановяване на собствеността, съгласно чл.28  от ППЗСПЗЗ на с. Цар Калоян м. „Ханъм Кайнак” –   8 325 лв.    

V. ПРОДАЖБИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. ЯВРОВО:

  1.  ПИ  № 136.11, площ – 878 кв.м.,  земеделска земя по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, м. „Попеница” –   7  024 лв.

VІ.  ОТДАВАНЕ ПОД  НАЕМ:

  1. Площ от 1 кв.м., за поставяне на машина за топли напитки, разположена на югозападната улично-регулационна линия на УПИ- I – културен дом и зеленина, кв. 41 по Регулационния план на гр. Куклен, състоящ се от 11 000 кв. м., ведно с построена в него сграда-читалище, със застроена площ от 810 кв. м., съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на община Куклен, за срок от 5 години, срещу начална тръжна наемна цена от 50 лв. на месец без ДДС.

 

Тръжна документация се закупува на адрес: ул. „Ал. Стамболийски” № 43, гр.Куклен, от деловодството на ет. 1, до 29.10.2020 г., 16:30 ч., срещу цена от 40 лв. с ДДС. Оферти се подават на горепосоченото място до 30.10.2020 г., 09:00 ч.

Офертите ще се разглеждат на 30.10.2020 г., от 10:00 ч., на посочения адрес, в заседателната  зала, на ет.3. Телефон за информация: 03115/2120.

 


Обновено: Резултати от провеждането на тръжните процедури

Заповед 849 от 06.11.2020 г.

Заповед 850 от 06.11.2020 г.

Заповед 851 от 06.11.2020 г.

Заповед 852 от 06.11.2020 г.