Уведомление за инвестиционно предложение на Райна Василева Владева

Изграждане на обект в „Ново нискоетажно свободно застрояване в УПИ VIII-114, кв.39 по плана на град Куклен, община Куклен, област Пловдив“