Уведомление за инвестиционно предложение от Росен Георгиев Арнаудов „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ с идентификатор 001461 с площ 0,637 дка в землище на с. Гълъбово, местност „Св. Петка“, община Куклен.