На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Инвестиционно предложение:

“Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 029142 с площ 0.819 дка в землище на гр. Куклен, м. “Кайнаклъка“, община Куклен“

Възложител: Атанас Илиев Мавродиев

Лице за контакти: Мария Атанасова Граматикова

тел.: 0898 24 52 52

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 02.07.2019 г. – 15.07.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.