На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г. в сила от 12.04.2019 г., бр. 67 от 23.08.2019 г., в сила от 23.08.2019 г.

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение:
“Промяна предназначение на земеделска земя за обект Жилищно застрояване“

Възложител:  Петър Тодоров Милянчев

Лице за контакти: Йорданка Николова Стойчева
телефон за контакт: 0893 307 634

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 08.10.2019 г. до 21.10.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20