На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно предложение:
“Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от същ. шахта на територията на община Куклен“

Възложител: “ТВ САТ КОМ“ ООД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 11.11.2019 г. – 24.11.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20