На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

„Промяна предназначение на земеделска земя за обект „Жилищно застрояване“ за поземлен имот с идентификатор 40467.16.50, м. „Кайнаклъка“, землище на гр. Куклен, община Куклен

Възложител: Мария Тодорова Милянчева

Лице за контакти: Йорданка Николова Стойчева телефон за контакт: 0893/307634

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 06.08.2020 г. – 19.08.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакт: 03115/ 21-20