На основание: чл. 6, ал.10 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

,, Жилищно застрояване ‘‘ в ПИ № 40467.9.565 и 40467.9.566 с площ 12.502 дка в землището на гр. Куклен, местност ”Пранга дере‘‘, община Куклен.

Възложител: Димитринка Асланова
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четирина-десет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 10.08.2023 г. – 24.08.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на ад-рес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20