СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр. 31 от 12 Април 2019 г.)

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация за Уведомление за инвестиционно намерение:

“Развитие и модернизация на съществуващо земеделско стопанство от костилкови трайни насаждения череши и сливи в землището на гр. Куклен, община куклен, област Пловдив“

Възложител:  ЗП Ангел Асенов Бараболов
Лице за контакти: Ангел Бараболов
тел.: 0887 513 727; e-mail: lkw76@abv.bg

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода 09.08.2019 г. – 22.08.2019 г., стая 305, ет. 3 в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00-12:00 ч. и 13:00-17:00 ч.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
телефон за контакт: 03115/ 21-20