Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“
съобщава, че е удължен срокът за набиране на кандидати
за длъжността ”Изпълнителен директор” до 07.08.2020г.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Куклен – Асеновград“ набира предложения за работа по трудов договор на длъжността „Изпълнителен директор“.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са следните:
1. Завършено висше образование – най-малко ОКС „Магистър”;
2. Професионален стаж – над 5 години;
3. Управленски опит по смисъла на § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ – най-малко две години;
4. Опит в изпълнението на подхода „ЛИДЕР“ по смисъла на § 1, т. 40 от Допълнителните разпоредби на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на МЗХ-най-малко една година;
5. Опит в реализиране на проект, програма или стратегия на стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
6. Добро познаване на Програмата за развитие на селските районни 2014-2020 г. и оперативните програми на структурните фондове на Европейския съюз;
7. Добро познаване на територията на действие на СНЦ “МИГ Куклен – Асеновград”;
8. Компютърна грамотност.

Документи, които кандидатите е необходимо да представят в СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ :
• заявление за назначаване на длъжността в свободен текст;
• автобиография;
• копия от документи, удостоверяващи завършено висше образование, квалификации, придобит трудов стаж и управленски опит;
• копия от документи, доказващи опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори;
• Копия от документи, удостоверяващи най-малко една година опит в изпълнението на подхода „ЛИДЕР“

Място за подаване на заявлението и документите: гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“- ул. „Христо Г. Данов“ №21, Търговски комплекс, ет,2., всеки работен ден от 10 до 15.00 часа
Лице за контакт: Петя Лесова, тел. 0887 83 66 35;
Срок: 07.08.2020 г., 15.00 часа.