Посещението е част от поредицата инициативи на община Куклен целящи  повишаване на информираността сред учениците за проблемите на околната  среда. На срещата присъства и кметът на община Куклен Мария Белчева.

Учениците се запознаха с дейността на депото, неговото изграждане и  функциониране, както и текущото му състояние. Рекултивацията на депата  е една от основните теми, обсъдена на посещението. Другите теми, които  бяха дискутирани с учениците са различните потоци отпадъци и  правилното им събиране и предаване.

На срещата еколози от община Куклен обясниха на учениците за проекта,  в който участва община Куклен съвместно с общините от Регионалното  сдружение на управление на отпадъците – гр. Асеновград. Проектът е  ”Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на  компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на  битови отпадъци”. Целта е намаляване на количеството депонирани битови  отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително  третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и  рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата е да бъде  осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко  20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год.

Припомняме, че кметовете на общините  Асеновград  и Куклен Христо  Грудев  и Мария Белчева дадоха официален старт на изграждане депото в  началото на тази година.
Основна цел на проекта е да се осигури необходимия ресурс и  капацитет за изграждане и въвеждане в експлоатация на компостираща  инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови  отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на  отпадъците – Асеновград, като по този начин ще се постигне намаляване  на количеството депонирани битови отпадъци. Проектът се финансира по  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. Общата му стойност е 13  245 456.73 лв., от които 8 360 243,98 лв. от Европейския фонд за  регионално развитие. Партньори на община Асеновград в проекта са  общините Първомай, Лъки, Садово и Куклен.
„На практика това са  две инсталации- за сепариране и  компостиране  на битовия и зелния отпадък, които ще обслужват целия регион. С  осъществяването на проекта ще се гарантира намаляване общия тонаж и  устойчивото управление на битовите отпадъци.“, каза Мария Белчева.
Тя акцентира върху обществената значимост на проекта. Белчева  отбеляза, че освен екологичните ползи, осъществяването на проекта ще  спести милиони левове на общинската хазна  в бъдеще чрез намаляване  разходите за отчисления, които общината прави за всеки тон отпадък.  Изграждането на компостиращата инсталация ще доведе до намаляване на  количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както  и ефективното им използване като ресурс. Инсталацията ще компостира  биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини,  зелените площи към търговските обекти, производствените, стопански и  административни сгради, като произведения компост ще намери приложение  в земеделието.