Изх. № 36/21.02.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 01.03.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 174/22.11.2023 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.151 в землище на гр. Куклен, местност „КАПСИДА“ през ПИ 40467.11.224 и ПИ 40467.11.527.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 175/22.11.2023 г. –  Даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасе за изграждането на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до територията, засягаща поземлени имоти с идентификатори: 40467.1.442, 40467.1.320, 40467.1.358 и 40467.1.772, местност „Орта хан“, землището на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка № 180/12.12.2023 г. –  Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /местност „Кара мандра“, землище на с. Яврово/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

4. Докладна записка № 181/12.12.2023 г. –  Предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на параграф 27 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ /местност „Св. Илия“, землище на гр. Куклен/.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

5. Докладна записка № 29/15.02.2024 г. –  Приемане на отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при община Куклен за 2023 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

6. Докладна записка № 30/15.02.2024 г. –  Приемане на „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на община Куклен по показател ФПЧ10 /финни прахови частици/ с план на действие за периода 2021 – 2024 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

7. Докладна записка № 32/16.02.2024 г. –  Приемане на Програма за управление на община Куклен за мандат 2023 – 2027 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

8. Докладна записка № 33/16.02.2024 г. –  Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет за периода от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

9. Докладна записка № 34/20.02.2024 г.Отчет за работата на Общински съвет гр. Куклен и Постоянните комисии за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Вносител: Ива Дичева – Председател на ОбС Куклен

10.Докладна записка № 35/20.02.2024 г. –  Отпускане на еднократни парични помощи на жители от община Куклен.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

11.Докладна записка № 36/20.02.2024 г. –  Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление № 2878/20.04.2023 г. от Асен Митков Касъмов, Димитър Кирилов Емилов и Исус Костадинова Камбуров, гр. Куклен, ул. „Тракия“ № 32 за вземане на решение за одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „ Уличен водопровод по имоти с КИ 40467.24.206 и 24.256 до имоти 40467.24.84, 24.254, 24.255, местност „Шабан дере“, гр. Куклен, община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

12.Докладна записка № 37/20.02.2024 г. –  Предварително съгласие за осигуряване на транспортен достъп на ПИ с ИД 40467.2.12, през ПИ с ИД 40467.2.21 с НТП – др. вид водно течение, водна площ, съоръжение в землището на гр. Куклен, местност „Михов орех“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

13.Докладна записка № 38/20.02.2024 г. –  Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 40467.12.429 за обект: „Производствени, складови, обществено обслужващи дейности – складове за промишлени стоки, през имот ПИ 40467.12.76 – полски път на община Куклен в землище на гр. Куклен, местност „Бунар йолу“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

14.Докладна записка № 39/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1105/09.02.2024 г. от Мария Станчева Миларска, приложените документи, Решение № 1/26.01.2024 г., т. 15 на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД № 78207.6.43, местност „Гробите“ по КК на с. Цар Калоян, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

15.Докладна записка № 40/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1068/08.02.2024 г. от Семир Христов Кормов, приложените документи, Решение № 1/26.01.2024 г., т. 12 на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот № 1254, местност „Цигански дол“ по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

16.Докладна записка № 41/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1103/09.02.2024 г. от Костадин Димитров Кумчев и Илия Димитров Кумчев, приложените документи, Решение № КЗЗ-1 от 26.01.2024 г., т.I.9 на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.618, местност „Хайва чешма“ по КК на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

17.Докладна записка № 42/20.02.2024 г. –  Отдаване под наем на имот с ИД 63238.10.175 – частна общинска собственост, местност „Барата“, землище на с. Руен, община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

18.Докладна записка № 43/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1079/08.02.2024 г. от Йлдъз Ахмедова Ахмедова, приложените документи, Решение № 1 от 26.01.2024 г., т. 14 на ОД „Земеделие“ – Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот № 41.680, местност „Вриш и Терасите“ по плана на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

19.Докладна записка № 44/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 1102/09.02.2024 г. от Невена Илиева Кумчева, приложените документи, Решение № 1, т.I.6/16.01.2024 г., т. 14 на МЗХ София, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.17.219, местност „Рупа“ от Кадастралната карата на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

20.Докладна записка № 45/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 3589-1/29.01.2024 г. от Лиляна Костадинова Лозанова, приложените документи, Решение № 1/26.01.2024 г., т. 11 на ОД „Земеделие“ Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.16.124, местност „Кайнаклъка“ от Кадастралната карата на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

21.Докладна записка № 46/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ съгласно заявление вх. № 9607/13.12.2023 г. от Кирил Борисов Кирчев, приложените документи, Решение № 1/26.01.2024 г., т. 11 на ОД „Земеделие“ Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот 140 с НТП: Нива, местност „Царина“ по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

22.Докладна записка № 47/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 8194/27.10.2023 г. и вх. № 8194-1/23.01.2024 г. от Павлин Тодоров Геров и Валентина Иванова Герова, приложените документи, Решение № 8/06.10.2023 г. на ОД „Земеделие“ Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 40467.9.767, местност „Червенака“ по Кадастралната карта на гр. Куклен, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

23.Докладна записка № 48/20.02.2024 г. –  Издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ и ПП съгласно заявление вх. № 5338-1/29.01.2024 г. от Рами Кадир Емурла, приложените документи, Решение № 1/26.01.2024 г., т. 16 на ОД „Земеделие“ Пловдив, скица – предложение и техническо задание за поземлен имот с ИД 18277.1.224, местност „Белашки път“ по Кадастралната карта на с. Гълъбово, община Куклен, представляващ земеделска земя за процедура за промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

24.Докладна записка № 49/20.02.2024 г. –  Продажба на имот с ИД 78207.19.11 – частна общинска собственост, местност „Юрукалан“, землище на с. Цар Калоян, община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

25.Докладна записка № 50/20.02.2024 г. –  Определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

26.Докладна записка № 51/20.02.2024 г. – Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 40467.9.397, през ПИ с ИД 40467.9.468, 40467.9.405, 40467.9.485, 40467.9.460, 40467.9.484, 40467.9.459 с НТП – селскостопански път – собственост на община Куклен в землище на гр. Куклен, местност „Червенака“, област Пловдив.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

27. Питания, становища, мнения.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ВХОДИРАНИ ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА РЕДОВНА СЕСИЯ НА 01.03.2024 г.

1.Докладна записка № 52/22.02.2024 г. –  Осигуряване на средства на лице в тежко здравословно състояние.

Вносител: д-р Анелия Кметова – Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура, социална политика, младежта и спорта

2.Докладна записка № 53/26.02.2024 г. –  Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3.Докладна записка № 54/29.02.2024 г. – Изразяване на съгласие и сключване на споразумение за сътрудничество с Фондация „Енергийна Агенция – Пловдив“.

Вносител: Христо Божинов – Заместник-Кмет на община Куклен

 
ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен