На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП)

„Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Пловдив“

Възложител: „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 16.07.2021г. – 29.07.2021г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.;

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Tелефон за контакти: 03115/ 21-20