Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №346 на ОБС Куклен, взето с Протокол №32 от 27.08.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за утвърждаване на трасе за траноспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 40467.10.224 ,местност „Михов орех”, землище гр. Куклен, община Куклен.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.