Изх. № 31/09.02.2024 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 16.02.2024 г. /петък/ от 14:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 27/29.01.2024 г. –  Приемане на Бюджета за 2024 година на община Куклен.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

2. Докладна записка № 28/07.02.2024 г. –  Съгласие за партньорство между община Куклен и Фондация „Градина на познанието“.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

3. Докладна записка с вх. № 31/16.02.2024 г. – Определяне размер на трудовото възнаграждение на Кметовете на кметства с. Руен и с. Гълъбово.

Вносител: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.
 
 
 
ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен