Изх. № 215/14.11.2023 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл.25, т.1 от ЗМСМА,

СВИКВАМ

Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 17.11.2023 г. /петък/ от 15:00 часа в залата на

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

находяща се на ул. „Ал. Стамболийски” № 43

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка № 157/14.11.2023 г. – Избор и състав на Постоянни комисии в Общински съвет Куклен.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

2. Докладна записка № 158/14.11.2023 г. – План за провеждане на редовни сесии на Общински съвет Куклен, заседания на постоянните комисии и приемане на проекти за решения.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

3. Докладна записка № 159/14.11.2023 г. – Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

4. Докладна записка № 160/14.11.2023 г. – Избор на Заместник – Председател на Общински съвет Куклен.

Вносител: Ива Дичева – Председател ОбС Куклен

 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗМСМА присъствието Ви е задължително.

 

ИВА ДИЧЕВА
Председател на Общински съвет Куклен