Инвестиционно предложение

ОБЯВА до заинтересовани лица и общественост Ha основание чл. 4, ал. 2 or Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието на околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение...

Увердомление за инвестиционно предложение

Увердомление за инвестиционно предложение Изграждане на обект: „Допълващо застрояване за гараж, лятна кухня и фитнес в УПИ VIII-2016, кв. 73 по плана на гр. Куклен, община Куклен, област...

Обява

Общинска служба по земеделие – Пловдив уведомява всички земеделски производители, че на 03.04.2019 г. /сряда/ от 10:00 ч. в сградата на община Куклен, ще се проведе среща със следния дневен ред: Мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и...