Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до „КАМБАНА 1872“ EOOД, гр. Пловдив представлявано от г-жа Петя Лимонова.