Инвестиционно предложение

ОБЯВА до заинтересовани лица и общественост Ha основание чл. 4, ал. 2 or Наредбата за условията и реда за ивършване на оценка на въздействието на околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение...

Увердомление за инвестиционно предложение

Увердомление за инвестиционно предложение Изграждане на обект: „Допълващо застрояване за гараж, лятна кухня и фитнес в УПИ VIII-2016, кв. 73 по плана на гр. Куклен, община Куклен, област...