Обявления на решения на ОБС от 28.02.20 г. по чл. 124а от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Я на Решения на Общински съвет Куклен по чл. 124а от ЗУТ         Община Куклен, област Пловдив, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 47 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 9 от 28.02.2020 г., на основание чл. 21, ал. 1, т....