Съобщение на Министерството на околната среда и водите относно ползването на водовземни съоръжения за подземни води

Уважаеми съграждани, Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване ”на поземлен имот: №40467.17.136 , местност „ Исака ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №164 на ОБС Куклен , взето с протокол  №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на ПИ 11.999 с НТП-др. вид територия без определено стопанско предназначение за „Производствена и складова дейност” , местност „ Капсида ” в землището на гр. Куклен , община Куклен.

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №160 на ОБС Куклен , взето с протокол №20 от 25.09.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...