ПУП- Парцеларен план за обект: „Нов кабел 1Kv за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека”в УПИ 010382 / ПИ 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр. Куклен, община Куклен”.

Община Куклен съобщава, че е постъпил проект за ПУП – Парцеларен план за обект: „Нов кабел 1Kv за външно ел. захранване на „Сервиз за ремонт на селскостопанска техника и агроаптека”в УПИ 010382 / ПИ 40467.10.382 по КК/, местност „Света Петка”, землище на гр....