Изменение на ПУП-ПР на УПИ VIII-312,кв.32, с. Гълъбово, община Куклен, с цел промяна уличната регулационна линия

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ VIII – 312 от кв.32  по регулационния план на с. Гълъбово одобрен със Заповед №772/09.10.2020г., община Куклен, област Пловдив. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на...

ПУП-ПРЗ и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ 1226, м-ст. „Св. Илия“, з-ще с. Гълъбово, община Куклен

Съобщаваме Ви, чe проектът за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за промяна предназначението на ПИ 1226 за ‘’жилищно застрояване’’, м-т ‘’Св.Илия‘’, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдив е одобрен със Заповед...

ПУП-ПРЗ и схеми за Ел. и ВиК захранване за ПИ с идентификатор 40467.9.588, масив 009, м-ст. „Хайва Чешма“, з-ще гр. Куклен

Съобщаваме Ви, че проектът за изработване на ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) и Ел и ВиК схеми с цел промяна предназначението за „жилищно застрояване” за поземлен имот с идентификатор 40467.9.588,масив  009, местност „Хайва...