ПУП-ПРЗ за ПИ 40.603, м-ст. „Вриш и терасите“, по плана на новообразуваните имоти за територията по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, з-ще гр. Куклен

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ 40.603  за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване”, м-в 40 в местността ” Терасите и Вриш”  е одобрен със Заповед ...