ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 40467.9.249, местност „Червенака“, землище гр. Куклен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №204 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 40467.11.574, местност „Капсида“, землище гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №203 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на ПИ 63238.14.20, местност „Свети Георги“, землище на с. Руен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 202 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на ПИ 1052 и 1053, местност „Света Неделя“, по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с. Гълъбово, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 201 на ОБС Куклен, взето с протокол  № 23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

ПУП-ПП за обект: „Водопровод за захранване на ПИ 63238.8.312, местност „Делница“, землище с. Руен, община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №200 на ОБС Куклен, взето с протокол  №23 от 23.12.2020г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...