Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот с идентификатор 87179.9.14, местност „Кара Мандра”, землище с. Яврово

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №257 на ОБС Куклен, взето с Протокол №27 от 16.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се разрешава...

Изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника ” на поземлен имот с идентификатор : №40467.12.380 , местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №263 на ОБС Куклен , взето с протокол  №27 от 26.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника” на поземлен  имот с идентификатор: №40467.12.210, местност „Каракуш тарла” в землището на гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №262 на ОБС Куклен, взето с протокол  №27 от 26.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Изработване на проект  за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на поземлен имот: №40.136, местност „Терасите и Вриш” в землището на  гр. Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение №258 на ОБС Куклен, взето с протокол  №27 от 26.03.2021г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...