Приключиха дейностите по изпълнение на проекта за реконструкция и ремонт на ДГ „Приятели“ в гр. Куклен

С Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 26.03.2021г. приключиха дейностите по изпълнение на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРИЯТЕЛИ“ В ГРАД КУКЛЕН”, по...