Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021-2024 година

Община Куклен уведомява и предоставя възможност на заинтересованите лица в законоустановения срок от 14 дни, да направят своите писмени предложения и възражения по проект: Програма за управление на отпадъците на територията на община Куклен 2021-2024 година на e-mail:...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение “Детска площадка в УПИ 069068,070, жилищно застрояване...

Инвестиционен проект за обект: „Декоративен елемент на градското обзавеждане – скулптура”

Община Куклен – област Пловдив съобщава на основание чл.10а, ал.6 от Раздел VІ на НАРЕДБА № 9 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН – ПЛОВДИВ на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУКЛЕН, във връзка с чл.56 и чл.57 от Закона за...