Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ в ПИ № 87179.7.68...

Проект за изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен план – План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9,с.Гълъбово

Съобщаваме Ви, че  проекта за  изменение ПУП-ПР (Подробен устройствен пан – План за регулация ) за ПИ 54 и ПИ 55, кв.9 е одобрен със Заповед № 713/29.09.2021г. на кмета на Община Куклен. В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, на основание чл.128...