Парцеларен план за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп достъп на ПИ 40467.11.588 в землището на гр. Куклен, местност „Бунар Йолу“ през ПИ 40467.11.382 и ПИ 40467.11.197, община Куклен.

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр.Куклен, местност „Бунар Йолу” през  ПИ...