Заповед № 53 / 24.01.2022 г.

ЗАПОВЕД № 53 / 24.01.2022 г.   Във връзка с подадено заявление с вх. № 9695/13.12.2021 г. от М. Д. Д., с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 63 А,  за заличаване на адресни регистрации, извършени на нейния адрес, на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов орех” през част от ПИ 40467.10.388″

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ с идент. № 40467.10.223 по КК в землище на гр.Куклен, местност „Михов...