Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ /Подоробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на ПИ 87179.9.14 по Кадастралната карта, м. „Кара Мандра“, з-ще с. Яврово, община Куклен, област Пловдив.

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на ПИ №87179.9.14 по Кадастралната карта, м. „Кара...

Проект за ПУП – ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.1.330, местност „Орта хан” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за „”СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ-СКЛАД ЗА ТЪРГОВИЯ НА ГОТОВИ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ”

По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ на ПИ  с идентификатор 40467.1.330, местност „Орта хан” з-ще гр. Куклен за промяна предназначението на земеделска земя за ”СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ-СКЛАД ЗА...