Одобряване на Проект за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-97 и УПИ IV-97, кв.7, по кадастрален и регулационен план на с.Цар Калоян“

По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №358 от 27.04.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IІІ-97 и УПИ IV-97, кв.7, по кадастралния и регулационния план на с. Цар Калоян одобрен със Заповед №25 от...

Открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП) ”Промяна на определени разрешени...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – за скл. и произв. дейност, м. „Михов Орех“, з-ще гр. Куклен, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – за скл. и произв. дейност, м. „Михов Орех“, з-ще...

Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 63238.7.309 от кадастралната карта на землище с. Руен, общ. Куклен.“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за промяна предназначението на ПИ 63238.7.309 от кадастралната карта на землище с.Руен, община...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени: ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН   УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...