Кукленското село Яврово вдига куните в събота

Община Куклен, кметство с.Яврово, църковното настоятелство на селото и читалище „Пробуда-1923“ канят всички жители и гости на общината на празника на село Яврово, за да присъстват на древния обичай “Вдигане на куните“, познат още като „Черковане“. На 28 май в 10.00...

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на гр. Куклен, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 469 взето на Редовно заседание с Протокол № 45 от 29.04.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на...