ОБЯВА НА СХЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ по чл.56 от ЗУТ за разполагане на преместваем обект в ПИ с идентификатор 18277.6.218, местност „Юрукалан“, х.Здравец, с.Гълъбово,община Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.56 (2) от ЗУТ и чл.7,ал.1 от НАРЕДБА № 9 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Куклен – Пловдив, обявява,че е постъпило заявление за одобряване на схема предложение за...

Публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – общинска собственост

Кметът на Община Куклен откри публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на следните имоти – общинска собственост, за следните начални тръжни цени:   ПРОДАЖБИ В С. ЯВРОВО, ОБЩИНА КУКЛЕН: УПИ  I – 336 за жилищно застрояване, в кв. 20 по...

Кукленското село Яврово вдига куните в събота

Община Куклен, кметство с.Яврово, църковното настоятелство на селото и читалище „Пробуда-1923“ канят всички жители и гости на общината на празника на село Яврово, за да присъстват на древния обичай “Вдигане на куните“, познат още като „Черковане“. На 28 май в 10.00...

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на гр. Куклен, община Куклен“.

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 469 взето на Редовно заседание с Протокол № 45 от 29.04.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на...

Открит обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение

На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА  открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение  ”Складова база за промишлени стоки и обществено...