Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна предназначението на земеделска земя в земл. гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ. Куклен“

Община Куклен на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „ПУП-Парцеларен План за имот 008295 за смяна на предназначението на земеделска земя в земл. на гр. Куклен, ЕКАТТЕ 40467, общ....

Одобряване на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен План (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ-СОТ и осветление“ в ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Светка Петка“, землище гр. Куклен, община Куклен“

Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 491 взето на Редовно заседание с Протокол № 47 от 27.05.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел....