Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 40467.2.22, местност „Хайва чешма”, по КК на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 537 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно застрояване” на ПИ с ИД № 40467.16.46, местност „Кайнаклъка” по КК на гр.Куклен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 529 на ОБС Куклен, взето с Протокол № 50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Ферма за отглеждане на риба и други водни животни” за поземлен имот с идентификатор 63238.9.212, местност „Гьолът”, землище с.Руен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №536 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот с идентификатор 63238.14.119, местност „Св. Георги”, землище с.Руен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №532 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 29.07.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...

Проект за ПУП-ПРЗ  за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот №180046 с НТП: Нива, местност „Гробът”, по план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен

Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №531 на ОБС Куклен, взето с Протокол №50 от 29.07.2022г.,на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията се...