Проект за ПУП- Парцеларен план за обект: “ Уличен водопровод , захранван от водопровод в ПИ 21324.22.199, през ПИ 21324.30.154 и ПИ 21324.30.157, местност „ Бяла черква” по КК на с. Добралък

СЪОБЩЕНИЕ Община Куклен на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава назаинтересованите лица за Решение № 560, взето с протокол № 51 от 26.08.2022г.на Общинския съвет-гр. Куклен, за ПУП- Парцеларен план за обект: “ Уличен водопровод , захранван от водопровод в ПИ...

Проект за ПУП- Парцеларен план за обект:„ Реконструкция на съществуващ питеен водопровод, захранващ КЦМ-АД от вододайна зона „ Говедарника”, землище гр. Куклен

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с  Решение № 550 на ОБС Куклен , взето с протокол  № 51 от 26.08.2022г.,  на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Проект за ПУП-ПРЗ и ПП за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” за ПИ с ИД №78207.6.16 с НТП: Нива, местност „Гробите” по КККР,землище с. Цар Калоян

О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №557 на ОБС Куклен, взето с Протокол №51 от 26.08.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

 Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на земеделска земя за „Жилищно строителство” на поземлен имот №170064 с НТП: Нива, местност „Св. Георги”, по план на новообразуваните имоти по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Руен

  О Б Я В Л Е Н И Е Община Куклен, област Пловдив, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение №543 на ОБС Куклен, взето с Протокол №51 от 26.08.2022г., на основание чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на...

Гласуване с пробна машина в община Kуклен

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че на датите: – 14.09.2022 г., в часовете: от 14.30 ч. до 16.30 ч.; – 15,  16,  19,  20,  21,  23 и 26.09.2022 г., в часовете: от 09.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.30 ч. до 16.30 ч.,  при спазване на определените...